TrumanWong

Crontab简介

Linux crontab 是用来定期执行程序的命令。时间格式如下:

┌──────────── [可选,标准实现不支持此字段] 秒 (0 - 59)
| ┌────────── 分钟 (0 - 59)
| | ┌──────── 小时 (0 - 23)
| | | ┌────── 一个月中的第几天 (1 - 31)
| | | | ┌──── 月份 (1 - 12) 
| | | | | ┌── 星期中星期几 (0 - 6) (星期天 为0)
| | | | | |
* * * * * * command

说明解析:

符号含义示例说明
*表示匹配该域的任意值* * * * *每分钟执行一次
-表示范围1-10 * * * *从1分到10分钟每分钟触发一次
,列出枚举值1,10 * * * *在1和10分每分钟触发一次
/起始时间开始触发,然后每隔固定时间触发一次*/10 * * * *每隔10分钟触发一次